فرایند تولید

 • 1-مواد اولیه

 • 2-برش

 • 3-گرمایش

 • 4-جعل

 • 5-نورد

 • 6-ماشینکاری

 • 7-حفاری

 • 8-بررسی

 • 9-علامت گذاری

 • 10-بسته بندی

 • 11-سهام

 • 12-حمل و نقل