برنامه محصول

فلنج 1.Standard:
10 € ¢ EN1092-1
IN € ¢ DIN
M € ¢ ASME / ASTM
2 € ¢ AS2129
IS € ¢ JIS
¢ € OST GOST


2. فلنج غیر استاندارد مطابق با نیازهای مشتری تولید می شود.