مرکز اخبار

بررسی اجمالی فلنج کور UNI

2021-06-29

فلنج کور UNIیک صفحه جامد است که در اتصال دو فلنج برای مسدود کردن تجهیزات خط لوله و غیره یا یک صفحه فولادی معمول استفاده می شود. هدف آزمایش فشار، تست نشت و مسدود کردن خطوط لوله تجهیزات خط لوله است.
اندازه لوله محصول ازفلنج کور UNI is your good choice.