مرکز اخبار

BS4504 PN10 Slip On Flange به طور خاص به چه چیزی اشاره دارد؟

2021-07-29

BS4504 PN10 Slip On Flangeانتخاب خوب شما است."لوله ها، شیرها و اتصالات لوله با فلنج های گرد BS4504" این فقط یک استاندارد است که یک استاندارد ملی بریتانیا است.
BS مانند GB کشور من است که استاندارد بریتانیا است. شماره 4504 زیر یک شماره سریال است درست مثل 150 در GB150 کشور ما که بی معنی است. بS4504 PN10 Slip On Flangeانتخاب خوب شماست