مرکز اخبار

سه ظروف Hot sale Forging Jis 16k Flange Pressure Rating PL Rf 50a با هم ارسال می شوند!

2022-10-19

با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.

3

Welcبرای سفارشفروش داغ Forging Jis 16k فلنج رتبه بندی فشار PL Rf 50a!

علاوه بر این، ما می توانیم تمام فلنج های فورج استاندارد، فلنج های غیر استاندارد را نیز تولید کنیمفلنج های مخصوص and drawing flanges.


Hot sale Forging Jis 16k Flange Pressure Rating PL Rf 50a