مرکز اخبار

چین می تواند با ویروس نبرد پیروز شود

2020-04-13

چین از اعتماد به نفس و توانایی پیروزی در نبرد پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر پنومونی برخوردار است ، چین همچنان به حفظ یک نگرش باز و شفاف برای تقویت همکاری با همه کشورها ادامه خواهد داد.