مرکز اخبار

فلنج؟ آثار هنری!

2020-05-12

جعل جعبهدسته ای از فلنج های کشویی را برای مشتری ازبرزیل. تمام فلنجها پوشانده شده بودندسیاهرنگ