مرکز اخبار

چین مقاله سفید درباره "موضع چین در مورد مشاوره های اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده" را منتشر كرد

2020-06-17

در این مقاله سفید آمده است كه از زمان روی كار آمدن دولت جدید آمریكا در سال 2017 ، این تهدید به وسیله روشهایی مانند افزایش تعرفه مورد تهدید قرار گرفته و به طور مكرر باعث ایجاد اختلافات اقتصادی و تجاری با شرکای تجاری عمده شده است. از مارس 2018 ، چین در پاسخ به اصطکاک اقتصادی و تجاری یک جانبه چین و آمریکا که توسط دولت ایالات متحده آغاز شده ، چین مجبور است اقدامات موثری را برای دفاع قاطعانه از منافع کشور و مردم انجام دهد. در عین حال ، چین همیشه به موضع اساسی حل اختلافات از طریق گفتگو و مشاوره پایبند بوده است ، چندین دور از رایزنی های اقتصادی و تجاری با ایالات متحده را انجام داده و برای ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه تلاش کرده است.