مرکز اخبار

فلنج رنگ زرد به عنوان نیاز سفارشی

2020-06-24

Shangdong Aiguo Forming Co.، Ltd. سفارش جدید به رنگ زرد فلنج
فلنج کور (BL) و لغزش فلنج (SO)

همهفلنجارائه شده توسط ما با اسناد لازم همراه است: استانداردهای کیفیت ، گواهی مبدا ، اعلامیه انطباق ، گزارش آزمایش و غیره

Flange