سؤالات متداول

کارخانه شما در زمینه کنترل کیفیت چگونه عمل می کند؟

2020-08-20
کیفیت در اولویت است. ما همیشه از ابتدا تا انتها به کنترل کیفیت اهمیت زیادی می دهیم. گواهینامه آزمایش میل با حمل و نقل ارائه می شود. در صورت نیاز ، بازرسی شخص ثالث قابل قبول است.