سؤالات متداول

چگونه روش حمل و نقل را انتخاب می کنید؟

2020-08-20
اساساً ، ما راه های حمل و نقل را بر اساس چهار عامل (مقدار سفارش ، زمان تحویل ، هزینه ها و سیاست گمرکی) انتخاب خواهیم کرد ، سپس زوجین گزینه های معقول با موافقان و مخالفان را برای مشتریان لیست کرده و به آنها اجازه تصمیم گیری می دهیم.