سؤالات متداول

محصولات اصلی شما کدامند؟

2020-08-20
محصولات اصلی ما همه فلنج های جعلی استاندارد هستند ، همچنین در صورت تهیه نقشه ، فلنج های غیر استاندارد و ویژه نیز تولید می شوند.