سؤالات متداول

AG چند کارمند دارد؟

2020-08-20
با گسترش کارخانه و به روزرسانی تجهیزات ، تعداد کارگران در حال افزایش است ، اکنون تقریباً بیش از 200 نفر.