مرکز اخبار

فلنج کور ANSI در حال بازرسی CCIC است

2020-09-15

ما با مشتری جدیدی قرارداد بسته ایم. بازرس ما در حال انجام بازرسی CCIC در کارخانه و ما استفلنج کور ANSIبازرسی را پشت سر گذاشته است. خوش آمدید به خریدفلنج کور ANSI.