مرکز اخبار

AGâ بسته بندی فلنج DIN2527 PN16 Zinc Blind

2020-11-06

بسته بندی خارجی باید تضمین شود و بسته بندی داخلی مناسب نیز لازم است. ما برای پاسخگویی به نیازهای مشتری و حداکثر رضایت ما به همه جزئیات توجه می کنیم. معمولاً همه DIN2527 PN16فلنج زینک کوربه طور مرتب روی پالت قرار می گیرد.