مرکز اخبار

3 کانتینر امروز به بندر Felixstowe انگلستان ارسال شد!

2022-05-16

3 کانتینر امروز به بندر Felixstowe انگلستان ارسال شد!EN1092-1 فلنج صفحه ای 01B 600 MM P16
با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.
3 کانتینر امروز به بندر Felixstowe انگلستان ارسال شد. مشتریان ما عمدتا سفارش داده اندفلنج صفحه ای, فلنج کور, لغزش روی فلنج، فلنج گردن جوش و فلنج پیچ.
ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.