مرکز اخبار

2 کانتینر امروز به بندر سانتوس برزیل ارسال شد!

2022-05-13

2 کانتینر امروز به بندر سانتوس برزیل ارسال شد!لغزش روی فلنج ASME B16.5 150#  8" RF ASTM A105 
با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.
2 کانتینر امروز به بندر سانتوس برزیل ارسال شد. مشتریان ما عمدتا سفارش داده اندفلنج کور, لغزش روی فلنج، فلنج گردن جوش، فلنج مفصل لپ و فلنج جوش سوکتی.
ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.