مرکز اخبار

4 کانتینر امروز به بندر بوسان کره جنوبی ارسال شد!

2022-05-23

4 کانتینر امروز به بندر بوسان کره جنوبی ارسال شد!
با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.
4 کانتینر امروز به بندر بوسان کره جنوبی ارسال شد. مشتریان ما عمدتا سفارش داده اندفلنج صفحه ای, فلنج کورولغزش روی فلنج.
ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.