مرکز اخبار

2 کانتینر امروز به بندر راونا ایتالیا ارسال شد!

2022-05-31
2 کانتینر امروز به بندر راونا ایتالیا ارسال شد!
با تشکر از حمایت و اعتماد مشتریان قدیمی ما.
2 کانتینر امروز به بندر راونا ایتالیا ارسال شد. مشتریان ما عمدتا سفارش داده اندفلنج های کور, فلنج های صفحه ای, فلنج های Slip Onوفلنج های رزوه ای.

ما می توانیم تمام فلنج های فورج استاندارد را تولید کنیم،فلنج های غیر استاندارد، همچنینفلنج های مخصوصو رسم فلنج