مرکز اخبار

فروش! فلنج گردنی ANSI B16.5 150LB STD RF A105 WELN در تولید عادی است!

2022-08-16

فلنج گردن جوش به راحتی تغییر شکل نمی دهد، آب بندی خوبی دارد و به طور گسترده استفاده می شود.


برای فلنج گردنی جوشکاری، نیاز به تکنولوژی و مواد بیشتر است.


تولید کرده ایمفلنج گردنی ANSI B16.5 150LB STD RF A105 WELNبرای چندین سال!


welding neck flange