مرکز اخبار

حراج فوق العاده! 2 کانتینر امروز به ایتالیا ارسال شد!

2022-12-26

ما می توانیم تمام فلنج های آهنگری استاندارد، فلنج های غیر استاندارد، همچنین فلنج های ویژه و فلنج های کششی را تولید کنیم.

2فلنج PN16 EN1092-1 Type13.

در هر زمان از درخواست خود استقبال کنید!


2 containers