مرکز اخبار

عملیات حرارتی همه در خانه انجام می شود

2020-06-30

AG می تواند کل فرآیند جعل را در کارخانه جعل سازی خود به پایان برساند و ما می توانیم هزینه تولید را پس انداز کنیم. بنابراین قیمت ما در بازار چین بسیار سودآور است ، مزایای خریدار OEM
ما تعداد زیادی پرسنل با کیفیت بالا در فرآیند جعل از جمله جعل ، گرمایش ، نورد ، ماشینکاری و بازرسی داریم و می توانیمبرای مشاهده ، فلنج های جعلی واجد شرایط را به عنوان نمونه ارسال کنید.
عملیات حرارتی را می توان در خانه در کارخانه ساخت فورج انجام داد.
تصویر زیر نشان می دهد که کارکنان ما در حال انجام فرآیند عملیات حرارتی هستند.