مرکز اخبار

فلنج گردن جوش داده شده به اروپا

2020-07-03

The فلنج فولاد کربنشرکت ما با مشتری آلمانی به یک همکاری مشترک رسیده است و تولید کالا به پایان رسیده و منتظر تحویل است.

Ome All Kinds Of Special Carbon Steel Flanges

Ome All Kinds Of Special Carbon Steel Flanges