مرکز اخبار

برای اطمینان از رسیدن فلنج در شرایط عالی ، شرایط بسته بندی مشتری ما را برآورده کنید.

2020-08-25

AIGUO می تواند فلنج های بسته بندی شده با پالت تخته سه لا ، موارد تخته سه لا یا طبق نیاز مشتری را تأمین کند. بسته بندی های ویژه ای نیز وجود دارد ، مانند پالت چوبی بخور و جعبه های چوبی. ما سالها فلنج صادر می کنیم و هرگز مشکلی نداشته ایم. قدرت حرفه ای بودن را باور کنید.