مرکز اخبار

کارخانه جدید AIGUO ساخته شده است! خوش آمدید به سفارش فلنج !!!

2020-08-19

کارخانه جدید AIGUO با 260 کارگر ، 30000 نفر ساخته شده استکارگاه و 1500 تن تولید ماهانه ، تأمینفلنجبرای مشتریان با ارزش جهانی با زمان تحویل تضمین شده ، کیفیت خوب و قیمت های رقابتی.

Our main products are all standard forged فلنج including Blind,Plate,Weld Neck,Slip On,Lap Joint,Loose and Socket Weld,also non-standard and special فلنج can be produced if drawing provided.