سؤالات متداول

چگونه می توان تضمین کرد که ردیابی محصول از سفارش مواد اولیه تا تحویل انجام می شود؟

2020-08-19
از طریق فرایند تولید کامل و کنترل دقیق کیفیت ، داده های کلیدی در طول فرآیند تولید محصول جمع آوری می شود و در نهایت می توان از شماره سریال منحصر به فرد محصول برای ردیابی کلیه اطلاعات کلیدی هر فرآیند تولید محصول استفاده کرد.