مرکز اخبار

3 کانتینر امروز به لهستان حمل شد! # فلنج صفحه EN1092-1 PN25

2020-10-14

خرید مداوم بیشترین تایید کیفیت فلنج های ما است.
3 کانتینر امروز به لهستان حمل شده است. مشتریان ما به طور عمده فلنج Blind ، فلنج Plate و فلنج Slip On را سفارش می دهند.
ما می توانیم تمام فلنج های جعلی استاندارد ، فلنج های غیراستاندارد ، همچنین فلنج های مخصوص و کشش فلنج را تولید کنیم.