مرکز اخبار

فلنج های ما در یک ظرف 40 * 1GP #GOST 12821-80 فلنج گردن جوش داده شده است

2020-10-30

با توجه به سفارش مشتری ما اندازه کانتینر بهتری را انتخاب کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام فلنج ها در شرایط عالی و ایمنی قرار می گیرند.

از دریافت سفارشات تا تکمیل سفارشات ، ما به جزئیات سفارشات مشتریان توجه می کنیم.