مرکز اخبار

اطلاعات قیمت فلنج و حمل و نقل دریایی

2021-03-29

در حال حاضر قیمت ازفلنج هانسبت به حالت قبل باثبات است و روند افزایشی قیمت مواد خام ثابت است. قیمت حمل و نقل دریایی که در ابتدا روندی کاهشی داشت، ممکن است به دلیل مشکل «کانال سوئز» دوباره افزایش یابد.